اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Abuse Department

Submit a ticket to report abuse.

 Billing Department

All billing related issues should be opened here.

 Sales Department

Submit a ticket for any sales inquires

 Technical Support

Submit a ticket for any technical support issues.

 Minecraft Support

Minecraft Technical Support Department